Araştırmanın Hedef ve Yöntemleri

Hedefler

  1. Romeyka Yunancanın diğer varyantlarında olmayan, üstelik diğer dillerde de çok sık gözlemlenmemiş çok sayıda ilginç özellik sergiler. Bu nedenle Romeyka’nın dilbilgisi sisteminin ayrıntılı bir biçimde betimlenmesi, genel bağlamda dilbilim teorisi için oldukça yararlı olacaktır.

  2. Yörenin, coğrafi yapısı gereği görece izole olması ve konuşmacıların dağ köylerinde yaşayan topluluklar olması nedeniyle, Romeyka’nın konuşulduğu yerler arasında dikkate değer mikro-varyasyon mevcuttur. Bu yerlerin yalıtılmışlık derecesini göz önüne alarak, bu mikro-varyasyonu diller arası etkileşime bağlı sözdizimsel değişimi açıklamak için kullanabiliriz.

  3. Bu projenin en büyük amacı, Anadolu Yunancası bağlamı içerisinde Pontus Rumcasının evrimini araştırmaktır. Bu noktada sorulması gereken iki önemli soru karşımıza çıkmaktadır:

i. Pontus Rumcasının yerel ölçünlü dil oluşum sürecine ne oranda katıldığı,

ii. başlıca Modern Yunanca lehçelerinin oluşumuyla sonuçlanan lehçe biçimlenme sürecine ne oranda katkı sunduğudur. Pontus Rumcasının evrimiyle ilgili veri sunabilecek eski metinlerin yetersizliği sebebiyle, günümüzde Türkiye’de konuşulan ve tehlike altında olan Yunanca varyantı Romeyka’nın yapısal açıdan muhafazakar karakteri, “geçmişe açılan bir pencere” olarak Pontus Rumcasının evrimi hakkında bize çok önemli ipuçları sunacaktır.

Alan Araştırması Yöntemleri

Belgeleme için gereken verinin ediniminde çeşitli yöntemler izlendi:

a. elisitasyon teknikleri:

i. Özellikle kip, gizli özne ve bilgi yapısı gibi dilbilgisel olgular için bağlamlama
ii. Özellikle diller arası etkileşime dayanan değişmleri belirlemek için çeviri denklikleri
iii. Dilbilgisel yagılamalar
iv. Sözlü anketler
v. Resimli ödevler

b. Önceden hazırlanmış iletişim (yarı-doğal veri)

c. Özellikle belirli sosyal ağlar içinde alınan video ve ses kayıtlardan katılımcı gözlem voluyla elde edinilen doğal verinin ayrıntılı analizi. Sosyal ağ yaklaşımı (bkz. Milroy 1987), sadece veri zenginliği için değil, ayrıca bizim araştırmamız açısından, hem her iki biyolojik cin siyeti hem de farklı yaş gruplarını karşılaştırma ımkanı sunduğu için de önemlidir (Chambers 2002, Sankoff 2006).

d. Dilbilimi dışında kalan değişkenlerin (katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim, bağlam açısından sosyal profilleri ve bunların farklı varyant seşimindeki önemi vs.) kontrol altında tutulması.

e. Mümküm olduğu oranda, alan çalışmasının Romeyka varyantı kullanılarak sürdürülmesi. Eğer veri toplama Ölçünlü Modern Yunanca kullanılarak yapılsaydı hem bu dili hem de Romeyka'yı konuşan bir (erkek) tercüm ana gerekecek ve muhtemelen bu durum kadın konuşmacılara ulaşmada zorluklara neden olacaktı. Öte yandan katılımcılarla Türkçe konuşmak, büyük olasılıkla tek seferlik Türkçe alıntılara yol açabilirdi. Pontus Rumcası kullanmak ise kaçınılmaz olarak bağdaştırmaya ve muhtemelen yerel Romeyka özelliklerinden uzaklaşmaya neden olabilirdi.

You do not have permission to copy images on this page

©Sitaridou 2008-2019